Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

“Chocolate Patrik – shop”:

Názov spoločnosti: Chocolate Patrik s.r.o.
Adresa: Páterova 89, 048 01 Rožňava
Sprostredkovanie obchodu v Košickom kraji, číslo zložky: 28135 / V, 

: 46284761
DIČ: 2023317384
IčDPH (DPH): SK2023317384
info@chocolatepatrik.com
+421 / 0/908 929 784

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVKY

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať cez portál predávajúceho prípadne prostredníctvom mailu predávajúceho
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje a pod.).
2.7 Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade, ak kupujúci neuhradí preddavkovú faktúru zaslanú predávajúcim v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.
2.8 Záručná doba produktu je uvedená v popise produktu
2.9 Pri objednávke nad 35,- EUR s DPH je doprava v rámci SR zdarma.

3. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Predávajúci je platcom DPH. Platba je možná iba v EUR.
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.
3.3 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho.
3.4 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

4. DODACIE PODMIENKY

4.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní, alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
4.2 Tovar bude vyexpedovaný po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.
4.3 Predávajúci si vyhradzuje právo posunúť dodávku objednaného tovaru (v prípade dodania kuriérskou službou), ak budú podmienky na transport nevyhovujúce z hľadiska teplotných podmienok. Tovar je možné dodať kuriérskou službou iba vtedy, ak v nasledujúci deň je predpovedaná denná teplota do +24°C. Predchádzame tak poškodeniu tovaru pri transporte.
4.4 Predávajúci zabezpečuje doručenie tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) kuriérskou službou
b) osobný odber (Osobný odber je možné uskutočniť na prevádzke Chocolate Patrik s.r.o., Páterova 89, 048 01 Rožňava, Slovensko.)
4.5 Miesto doručenia je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
4.6 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
4.7 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad).
4.8 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatí kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
4.9 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

5. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

5.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona “od kúpnej zmluvy”, ak už kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
5.2 Tovar na vrátenie musí byť:
a) nepoškodený,
b) kompletný,
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
5.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 5.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …).
5.4 Po splnení podmienok podľa bodov 5.1 až 5.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
5.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 5.1 až 5.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

6. REKLAMÁCIE

6.1. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný uviesť:
a) meno a priezvisko, ktoré zadal pri objednávke
b) reklamovaný tovar a jeho množstvo
c) dôvod reklamácie a dátum dodania tovaru
d) taktiež priloží foto poškodeného produktu (mail: info@chocolatepatrik.com)
6.2 Zákazník pošle po dohode s predávajúcim produkt späť na adresu firmy predávajúceho. (Páterova 89, 048 01, Rožňava, Slovensko)
6.3 Predávajúci oznámi výsledok reklamácie do 30 dní od jeho prijatia
6.4 V prípade uznania reklamácie sa zákazníkovi pošle nový produkt v reklamovanom množstve.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1 Kompletné informácie o ochrane osobných údajov nájdete v sekcií „ Ochrana osobných údajov “.

8. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

8.1 Kupujúci v postavení spotrebiteľa má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (možnosť tiež prostredníctvom e-mailu na info@chocolatepatrik.com), v prípade nespokojnosti vo veci spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúcim, prípadne ak sa Kupujúci domnieva, že zo strany Predávajúceho došlo k porušeniu jeho práv. V prípade neobdržania odpovede zo strany Predávajúceho do 30 dní od jej odoslania, alternatívne ak je odpoveď na žiadosť Kupujúceho negatívna, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu Alternatívneho Riešenia Sporov (ďalej len “subjekt ARS”). V zmysle ustanovení zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby definované v ust. §3 dotknutého zákona. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným v ust. §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, súčasne s dodržaním uvedenia stanovených obsahových náležitostí.
8.2 Kupujúci v postavení spotrebiteľa môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
8.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci v postavení spotrebiteľa – fyzická osoba, ktorá pri uzatvorení a plnenia spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojho predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka výhradne sporu medzi Kupujúcim v postavení spotrebiteľa a Predávajúcim, a vzťahu vychádzajúceho z kúpnej / spotrebiteľskej zmluvy. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmluvy uzatvorenej na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,00 EUR (slovom dvadsať eur). Subjekt ARS môže od kupujúceho v postavení spotrebiteľa žiadať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,00 EUR s DPH (slovom päť eur).

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa riadia ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Takisto aj ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
9.2 Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
9.3 Kupujúci berie na vedomie, že odosielanie akýchkoľvek údajov na webových stránkach predávajúceho je dobrovoľné. Zároveň s nimi súhlasí potvrdením objednávky.
9.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 20.06.2020