Projekt Eú – Chocolate Patrik

V roku 2017 sa do výzvy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zameranej na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam v malých a stredných podnikoch v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest zapojil i podnik Chocolate Patrik, s.r.o., ktorý uspel so svojím projektom Rozšírenie a skvalitnenie výroby kreatívnych a personifikovaných obalov – Chocolate Patrik s.r.o.

Projektovým zámerom je obohatiť výrobu praliniek z exkluzívnej belgickej čokolády o remeselne spracované personifikované obaly a tak pozdvihnúť úroveň svojich produktov bližšie k očakávaniam a individuálnym špecifikám zákazníkov.

V rámci projektu podnik obstará potrebnú technickú infraštruktúru pre výrobu personifikovaných obalov a v rámci udržateľnej zamestnanosti vytvorí 3 nové pracovné miesta.

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu: Rozšírenie a skvalitnenie výroby kreatívnych a personifikovaných obalov – Chocolate Patrik s.r.o.
Kód projektu: 302031G332
Miesto realizácie: Rožňava
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Projekt je spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Konkrétny cieľ: 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

2. Rozpočet projektu

Celková výška oprávnených výdavkov: 147 455,17 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 140 082,41 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 7 372,76 €

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *